กรุณาเลือกอำเภอ เดือน ปี เป็นจำนวนเด็กอายุครบ
เลือกอำเภอ: เลือกเดือน: ปี:

เป้าหมายและผลการคัดกรอง เด็กอายุครบ 9 ด.,18 ด.,30 ด.,42 ด. ระดับอำเภอ ต้องเลือกอำเภอ เดือนและปี ก่อนตกลงและรอซักครู่